ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

o Aanbod: elk aanbod door De Baan aan de Deelnemer;
o Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
o Deelnemer: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met De Baan, of

een offerte aanvraagt bij De Baan of een aanbieding ontvangt van De Baan tot het leveren van (een) Activiteit(en) en/of iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maat van een Activiteit van De Baan;

o Dag: kalenderdag;
o Activiteit(en): alle door De Baan aangeboden diensten aan de Deelnemer die het onderwerp

zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan al hetgeen De Baan onderneemt/levert c.q. doet leveren en/of doet ondernemen waaronder in ieder geval begrepen het aanbieden van:

(i)  Wekelijkse (terugkerende) activiteiten gedurende een bepaalde periode in de vorm van een Lidmaatschap;
(ii)  Eendaagse activiteiten zonder overnachting;
(iii)  Vakantie activiteiten met minimaal 1 overnachting;
en alle overige diensten die door De Baan worden aangeboden aan de Deelnemer met betrekking tot de organisatie van activiteiten waaronder mede wordt verstaan de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats, het verzorgen van vervoer, van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een activiteiten;

o Lidmaatschap: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van wekelijkse activiteiten gedurende een bepaalde vooraf bepaalde periode;

o Partij (-en): De Baan of de Deelnemer. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden De Baan en de Deelnemer bedoelt;

o Overeenkomst:eenovereenkomst(inclusiefdedaarbijbehorendebijlagen)betreffendede verzorging van Activiteiten die tussen De Baan en de Deelnemer wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en);

o StichtingDeBaan:degebruikervandezealgemenevoorwaarden,metalsvestigingsadres Nauwegeldeloze pad 17, 2012 EV te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41222094, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Hauwaerts, tevens handelend onder de handelsnaam Aloha, hierna: De Baan.

ARTIKEL 2 – INSCHRIJVEN ACTIVITEIT
1.

2.

3.
  
Inschrijfformulier
De Deelnemer kan zich door middel van het invullen van een inschrijfformulier inschrijven voor een door De Baan aangeboden Activiteit. Het inschrijfformulier kan worden ingevuld en worden verstuurd aan De Baan via de website of per post worden verstuurd aan: Stichting De Baan, Nauwe Geldeloze pad 17, 2012 EV Haarlem.
Termijn inschrijving Activiteiten
Voor deelname aan een wekelijkse activiteit in de vorm van een Lidmaatschap kan de Deelnemer zich op ieder gewenst moment inschrijven.
Voor deelname aan een vakantie Activiteit dient de Deelnemer zich uiterlijk 12 weken voor aanvang van de desbetreffende vakantie Activiteit in te schrijven.
Voor deelname aan eendaagse Activiteit dient de deelnemer zich uiterlijk 6 weken voor aanvang van de betreffende eendaagse Activiteit aan te melden.
Aanvullende vragen
Na ontvangst van het inschrijfformulier kan het zijn dat De Baan nog aanvullende informatie van de Deelnemer nodig heeft. De Baan kan in dat geval contact opnemen met de Deelnemer en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. De informatie die door de Deelnemer aan De
Baan wordt verstrekt is nodig om De Baan in staat te stellen aan elke Deelnemer optimale begeleiding te bieden en te beoordelen of de Activiteit al dan niet geschikt is voor de Deelnemer. Vanzelfsprekend behandelt De Baan de ontvangen informatie vertrouwelijk. Voor meer informatie over hoe De Baan omgaat met de verwerking van persoonlijke gegevens kan de Deelnemer de Privacyverklaring op de website raadplegen.

Bevestiging inschrijving
Na ontvangst van de inschrijving, en na ontvangst van de eventueel benodigde aanvullende informatie beoordeelt De Baan of de inschrijving kan worden bevestigd. Bevestiging van de inschrijving hangt onder andere af van beschikbaarheid en geschiktheid. Indien De Baan geen volledig ingevuld inschrijfformulier en/of aanvullende vragenlijst c.q. informatie ontvangt, behoudt De Baan zich het recht voor om deelname door de Deelnemer aan de Activiteit op te schorten of de Deelnemer niet in te schrijven voor de betreffende Activiteit(en).
Beoordeling deelname
De Baan beoordeelt op basis van de door haar ontvangen informatie of de Deelnemer kan deelnemen aan de Activiteit. Indien De Baan van mening is dat deelname aan de betreffende Activiteit door de Deelnemer niet mogelijk, wenselijk, raadzaam is, dan is De Baan op geen enkele wijze gehouden om voor de door haar genomen beslissingen verantwoording af te leggen aan de Deelnemer en/of haar beoordeling met reden(en) te omkleden. De Baan zal haar beslissing schriftelijk aan de Deelnemer mededelen.
Wijzigingen van (persoons)gegevens
De Deelnemer is verplicht om wijzigingen (bijvoorbeeld: woon- en/of factuuradres, rekeningnummer, contactpersonen, wijziging in lichamelijke/psychische situatie van de Deelnemer etc.) in van door de Deelnemer verstrekte informatie aan De Baan zo spoedig mogelijk aan De Baan schriftelijk door te gegeven.
ARTIKEL 3 – VOORWAARDEN DEELNAME

Vrijwilligers
De Baan werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers bieden de Deelnemer ondersteuning bij deelname aan een Activiteit. Geen ondersteuning wordt door de vrijwilligers geboden aan de Deelnemer op het gebied van persoonlijke verzorging.
Zelfstandigheid
De Deelnemer die aan een Activiteit mee wil doen, dient over een voldoende niveau van persoonlijke verzorging te beschikken. Dat betekend in ieder geval dat een Deelnemer geheel zelfstandig moet zijn met betrekking tot toiletgebruik, douchen, eten, aan- en uitkleden en het zichtzelf toedienen van injecties en/of het toedienen van ander medicijngebruik.
Toegankelijkheid
De Baan streeft ernaar dat de door haar aangeboden Activiteiten zoveel mogelijk toegankelijk zijn ook voor Deelnemers die minder mobiel zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van een wandelstok, rollator, rolstoel). Echter, niet alle Activiteiten zijn passend voor minder mobiele mensen. Het is daarom raadzaam om, indien je minder mobiel bent, voor aanmelding contact op te nemen met De Baan. Er kan dan beoordeeld worden of deelname aan de beoogde Activiteit mogelijk is. Dit geldt zowel voor deelname aan de Activiteit zelf maar ook voor wat betreft het vervoer naar de locatie waar de Activiteit plaatsvindt.
Begeleiding 1 op 1
Indien een Deelnemer 1 op 1 begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld bij rolstoel gebruik of bij (sterk) afwijkend gedrag of bij zware epilepsie dient de Deelnemer hier zelf zorg voor te dragen. Indien een Deelnemer 1 of 1 begeleiding benodigd dan is ook de begeleider verplicht om deelname kosten te betalen voor de Activiteit alsook de kosten te betalen voor wat betreft het vervoer naar de locatie waar de Activiteit plaatsvindt. De hoogte van de kosten voor de begeleider kan variëren per Activiteit.
Voorbehoud
De Baan behoudt zich het volle recht voor om een Deelnemer niet te laten deelnemen aan een bepaalde Activiteit. In dat geval wordt, indien mogelijk, door de Baan deelname aan een andere Activiteit geadviseerd die wel passend is.
De Deelnemer garandeert dat zij bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle relevante informatie volledig en juist aan De Baan doorgeeft.
De Deelnemer is gehouden elke wijziging die relevant kan zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst door De Baan, direct aan De Baan door te geven.
ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

Indien de Deelnemer een vrijblijvende Aanbieding van De Baan accepteert door het toezenden

van het inschrijfformulier, komt de Overeenkomst tussen De Baan en de Deelnemer tot stand

nadat deze door De Baan op haalbaarheid is beoordeeld.
Indien de Deelnemer een onherroepelijk Aanbod van De Baan accepteert, komt de

Overeenkomst tot stand nadat het ondertekende Aanbod via het Inschrijfformulier door De

Baan is ontvangen.
Voor zover de aanvaarding door de Deelnemer van een door De Baan gedaan Aanbod op enig

punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat

De Baan schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.
De Baan behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende

voorwaarde(n).
Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer natuurlijke- of rechtspersonen zijn

zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan. Indien de Deelnemer de Overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon sluit, verklaart hij daartoe bevoegd te zijn. De Deelnemer is naast deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Indien de tussen Partijen overeengekomen Overeenkomst door De Baan niet nagekomen kan worden, spant De Baan zich in om voor vervanging te zorgen. Een verdere garantie wordt door De Baan uitdrukkelijk niet verleend.
Gedurende de periode dat De Baan niet in staat is om de overeengekomen Activiteiten en/of diensten te leveren, is de Deelnemer daarvoor geen vergoeding verschuldigd.
ARTIKEL 5 – DE TARIEVEN

De Activiteiten van De Baan worden zonder winstoogmerk georganiseerd. De vaststelling van

tarieven gebeurt op basis van door De Baan te maken kosten zoals onder andere (niet limitatief) huur van locaties, materialen, vervoer, personeel, activiteiten en administratieve verwerking.
De door De Baan gehanteerde tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven tarieven inclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.
Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst zich tariefverhogingen voordoen voor de door De Baan te gebruiken materialen, personeel, vervoer, energie of overige zaken/diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, is De Baan gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de Deelnemer vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. In dit geval is de Deelnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de Dag waarop de tariefverhoging ingaat.
De Baan is te allen tijde bevoegd tariefverhogingen aan de Deelnemer door te berekenen indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. De tarieven van het Lidmaatschap kunnen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van het landelijke prijsindexcijfer. De verhoging van het tarief op basis van het landelijke prijsindexcijfer geeft de Deelnemer niet het recht tot beëindiging van het lidmaatschap over te gaan, tenzij de stijging een verhoging van meer dan 10% van het tot dan geldende tarief inhoudt.

ARTIKEL 6 – BETALEN

De overeengekomen (termijn)bedragen zijn steeds binnen 30 Dagen na factuurdatum

verschuldigd. De op de bankafschriften van De Baan aangegeven valutadag waarop een

betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
De Deelnemer is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag middels verrekening wegens

korting of wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
De Deelnemer machtigt, door ondertekening van de SEPA machtiging, De Baan om

doorlopende verschuldigde bedragen voortvloeiend uit het Lidmaatschap, van de op de machtiging genoemde bankrekening van de Deelnemer af te (doen) schrijven. Afschrijving vindt plaats in de maand Augustus. Op deze SEPA incasso machtiging zijn alle wettelijke bepalingen en incasso voorwaarden van toepassing. De Deelnemer dient steeds voor voldoende saldo op diens genoemde rekening zorg te dragen om de verschuldigde bedragen te kunnen voldoen. Indien het uitvoeren van de incasso onmogelijk wordt gemaakt door bijvoorbeeld blokkade, wordt per betaling € 7,50 administratiekosten berekend.
Wanneer betaling niet binnen 30 Dagen na factuurdatum plaats vindt, waaronder begrepen de situatie dat het niet mogelijk is de vordering binnen deze termijn per automatisch incasso te incasseren, is de Deelnemer nadat door de Baan aan de Deelnemer nogmaals een termijn van 14 Dagen is gegeven om de factuur te betalen en betaling binnen deze 14 Dagen uitblijft, van rechtswege in verzuim zonder dat een schriftelijke sommatie of ingebrekestelling is vereist. De opeisbare hoofdsom wordt in dat geval vermeerderd met de wettelijke rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
Indien De Baan genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande factuur af te dwingen, dan is De Baan eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Deelnemer door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Baan behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Deelnemer te vorderen.
Iedere betaling van de Deelnemer strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door haar verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
ARTIKEL 7 – PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)
1. Indien een Deelnemer voor het betalen van een weekend weg of een vakantie bij De Baan

gebruik wil maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) moet hierover contact worden opgenomen met de administratie van De Baan. Meer informatie is ook te vinden op de website www.pgb.nl.

ARTIKEL 8 – OPZEGGING EN ANNULERINGEN 1. Annulering door De Baan

Per Activiteit is een minimum en maximum aantal deelnemers van toepassing. Indien zich minder deelnemers hebben aangemeld, behoudt De Baan zich het recht voor om de Activiteit te annuleren en indien mogelijk aan de Deelnemers een alternatief aan te bieden. Indien De
Baan een alternatieve Activiteit organiseert, ontvangen de Deelnemers hierover zo spoedig mogelijk van De Baan bericht. Als een Activiteit als gevolg van nalatigheid van De Baan moet worden afgelast, ontvangt de Deelnemer zijn volledige deelnamegeld retour.

2. Annuleren Activiteit door de Deelnemer
Indien de Deelnemer deelname aan een Activiteit wil annuleren, dient de Deelnemer dit schriftelijk via de e-mail of per post aan De Baan door te geven. Een annulering per e-mail dient te geschieden door het versturen van een e-mail aan [invullen e-mail adres]. Een annulering per post dient te geschieden door het sturen van een brief aan [invullen adres].

  Eendaagse Activiteiten: bij annulering van een eendaagse Activiteit tot 4 weken voor plaatsvinden is € 15,00 administratiekosten verschuldigd per Activiteit. Bij annulering binnen 3 weken voor de Activiteit is het volledige bedrag verschuldigd. Is een Deelnemer aangemeld voor meerdere eendaagse Activiteiten en meldt zich voor meerdere eendaagse Activiteiten af, dan is het volledige bedrag van de eendaagse Activiteiten verschuldigd.
  Vakantie Activiteiten: bij annulering van een vakantie Activiteit tot 6 weken voor plaatsvinden is € 15,00 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering binnen 5 weken voor plaatsvinden van de vakantie Activiteit is het volledige bedrag verschuldigd.
  Wekelijkse Activiteiten:
Een Lidmaatschap wordt aangegaan voor de opgegeven duur. Het is niet mogelijk het Lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk indien de Deelnemer kan aantonen dat de Deelnemer tijdens het Lidmaatschap verhuisd buiten de regio via het overleggen van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie of als de Deelnemer kan aantonen dat de Deelnemer langdurig ziek is of zal zijn door het overleggen van een doktersverklaring aan De Baan. Het Lidmaatschap eindigt op het moment dat de Baan de opzegging plus de aanvullende verklaring van de Deelnemer heeft ontvangen. De Deelnemer zal alsdan het gedeelte van het betaalde Lidmaatschap teruggestort krijgen naar evenredigheid van de duur tot het moment van opzegging.
4. Opzegging Lidmaatschap
Een Lidmaatschap wordt aangegaan voor de opgegeven duur. De Deelnemer is lid voor het hele seizoen in geval er sprake is van een Lidmaatschap voor een club of in geval er sprake is van een cursus voor de duur van de cursus. Het is niet mogelijk het Lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Het Lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Als de Deelnemer zijn of haar Lidmaatschap wil opzeggen, dient de opzegging schriftelijk te worden doorgegeven per post [Stichting De Baan, Nauwe Geldeloze pad 17, 2012 EV Haarlem] of per e-mail aan administratie@stichtingdebaan.nl voor 1 juli in geval van een Lidmaatschap voor een club of 1 maand voor aanvang van de cursus. Bij tussentijdse opzegging wordt geen geld terugbetaald.

ARTIKEL 9 – VERZEKERINGEN

De Deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen afsluiten van (een) passende en benodigde(n) verzekering(en) voor deelname aan een Activiteit en het vervoer. Dit geldt evenzo voor het afsluiten van een verzekering voor verlies, diefstal en schade van zaken van de Deelnemer.
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen afsluiten van een annuleringsverzekering voor de Activiteit(en) en het vervoer waaraan de Deelnemer deelneemt. Dit geldt helemaal in het geval de Activiteit bestaat uit een weekend weg, (zomer)uitstapjes of een vakantie.
Het niet afsluiten van passende en benodigde verzekeringen zoals genoemd in lid 1 en 2 door een Deelnemer komt geheel voor zijn of haar eigen rekening en risico. De Baan accepteert
geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor het niet afsluiten van passende en benodigde verzekeringen door de Deelnemer.

ARTIKEL 10 – GEVOLGEN TEKORTSCHIETEN DEELNEMER

De Baan kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door

schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
° in geval van (het aanvragen van) faillissement, het aanvragen van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, beslaglegging, onder curatele stelling, of het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers;

° in geval het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
° in geval de Deelnemer handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met De Baan voortvloeiende verplichting;

° de Deelnemer inbreuk maakt op rechten van derden;
° de Deelnemer handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van De Baan;
° de Deelnemer niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk alsook niet op een aangetekend schrijven en/of de Deelnemer geen aanvullende informatie verstrekt op verzoek van De Baan;
° Bij terugkerende betalingsproblemen.
Indien De Baan overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zoals bepaald in lid 1 wordt al hetgeen door de Deelnemer aan De Baan verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.
ARTIKEL 11 – OVERMACHT

Onder “overmacht” wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van Partijen onafhankelijke

en/of onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de Overeenkomst

redelijkerwijs niet meer van De Baan of van de Deelnemer kan worden verlangd.
Onder situaties van overmacht is in ieder geval begrepen: werkstaking en bovenmatig

ziekteverzuim van personeel en/of hulppersonen, extreme weersomstandigheden, problemen in het wegverkeer, transportmoeilijkheden, brand, oorlog, natuurramp, overheidsmaatregelen, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij De Baan en/of diens partners, alsmede tekortkomingen van leveranciers van De Baan, waardoor De Baan haar verplichtingen jegens de Deelnemer niet (meer) kan nakomen. In geval van een overmacht situatie is er geen enkel recht op schadevergoeding.
De Baan behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de eerste 90 Dagen heeft De Baan het recht de inhoud van de Overeenkomst zodanig te wijzigen (te weten het aanbieden en leveren van een vergelijkende Activiteit) dat uitvoering mogelijk blijft. Indien de overmachtstoestand langer dan 90 (zegge: negentig) Dagen duurt, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de andere Partij. In geen geval is De Baan gehouden enige boete of schadevergoeding aan de Deelnemer te betalen.
Indien De Baan ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van Deelnemers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Deelnemers, is De Baan gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Deelnemers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
Indien De Baan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.
ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID
De Baan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade (directe-, indirecte-, bijkomende- en/of gevolgschade) en/of letsel door de Deelnemer opgelopen tijdens Activiteiten en/of het vervoer die door De Baan en/of derden worden georganiseerd, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Baan, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.
De Baan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of schade aan zaken van de Deelnemer.
De Baan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval mocht blijken dat deelname aan een Activiteit door een Deelnemer niet verantwoord was. Enkel en alleen de Deelnemer zelf is verantwoordelijk voor de inschrijving en deelname aan een betreffende Activiteit. Het enkele feit dat De Baan de inschrijving van een Deelnemer bevestigd maakt dit geenszins anders.
De totale aansprakelijkheid van De Baan wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een Lidmaatschap dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het lidmaatschapsbedrag van 1 seizoen of de duur van de cursus. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 (zegge: vijfhonderd) Euro.
In het geval dat De Baan toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van De Baan beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
– het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van De Baan uitkeert;

– maximaal het bedrag dat De Baan voor de activiteit aan de Deelnemer heeft gefactureerd.
De Deelnemer vrijwaart De Baan tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel

verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.
Een eventuele aansprakelijkheid van de Deelnemer en/of derden, op grond waarvan De Baan

aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van twee jaar nadat het schade veroorzakende feit zich heeft voorgedaan, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
ARTIKEL 13 – KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen altijd binnen een redelijke termijn,

volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de directie van De Baan via het versturen van een e-mail aan [team@stichtingdebaan.nl]. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord met een bericht van ontvangst en met een indicatie van de termijn waarbinnen de Deelnemer een inhoudelijke reactie kan verwachten.
De Baan probeert eventuele klachten altijd eerst samen op te lossen. Als de Deelnemer een klacht heeft met betrekking tot een bepaalde Activiteit of als een Deelnemer het ergens anders niet mee eens is, dan kan de Deelnemer dit altijd:
(i) bespreken met de vrijwilligers aanwezig bij de desbetreffende Activiteit;

(ii) contact opnemen met cultureel werk door het sturen van een e-mail aan [team@stichtingdebaan.nl] of door te bellen met het volgende nummer [023-531 44 63];

(iii) de klacht neerleggen bij het bestuur van De Baan. Het bestuur zal alsdan een klachtencommissie instellen die het bestuur adviseert over de klacht. Het bestuur zal het advies binnen een termijn van 14 Dagen schriftelijk aan de Deelnemer communiceren.
Indien er iets ernstigs is gebeurd, waarbij de Deelnemer niet terecht kan bij de vrijwilligers, cultureel werk en/of het bestuur dan kan de Deelnemer ook altijd contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen door het sturen van een e-mail aan martine.l@planet.nl of annew.vertrouwenspersoon@gmail.com . Dit geldt voor iedereen die De Baan bezoekt of bij De Baan werkzaam is.
ARTIKEL 14 – OVERIGE BEPALINGEN

De Baan is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst aan

derden over te dragen. De Deelnemer verklaart zich hiermee akkoord.
De verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden door De Baan immer

uitgevoerd op basis van inspanningsverplichtingen.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of

vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Baan gevestigd is tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [invullen] d.d. [invullen].